top of page

吳敏儀

吾少時好書法,從學於劉才昌先師及唐錦騰教授,偶讀蘇子記六一語,尤有味,其與書法一也。閒時亦作畫。

bottom of page