top of page

Heart's Delights-Preview

賞 心 樂 事 - 作 品 預 覽 

錦鳥
FUNG Ming Chiu
Ink & Color on Paper
1100 x 700 mm
HK$3,800 each
MC001
2016
A set of 1
Framed 2000 x 780 mm
Available
錦鳥
馮明釗
水墨設色紙本
卷軸
題字:
平原空笑弋人勞 山水青葱䕶錦毛 何處晚風堪顧影 石泉澄澈見秋毫
妙绝魚兒结隊游
FUNG Ming Chiu
Ink & Color on Paper
1380 x 700 mm
HK$3,800 each
MC002
2016
A set of 1
Framed 2450 x 780mm
Available
妙绝魚兒结隊游
馮明釗
水墨設色紙本
卷軸
題字:
亭外池水清 未有羡魚情 魚亦能知我 悠然去不驚。一鑑明湖靜不流 采菱歌断翠隄秋 刺尖愛惹吳娃袖 莫向白花繁處游
自由鳥
FUNG Ming Chiu
Ink & Color on Paper
700 x 460 mm
HK$1,800 each
MC004
2016
A set of 1
Framed 1700 x 560mm
Available
自由鳥
馮明釗
水墨設色紙本
卷軸
題字:
何雖(须)强學人間語 野果遠勝嗟来黍
FUNG Ming Chiu
Ink & Color on Paper
460 x 350 mm
HK$1,000 each
MC005
2016
A set of 1
Framed 750 x 490mm
Available
馮明釗
水墨設色紙本
鏡框
我之為我自有我在
FUNG Ming Chiu
Ink & Color on Paper
團扇画 270 mm
HK$1,000 each
MC006
2016
A set of many
Framed 490 x 490mm
Available
我之為我自有我在
馮明釗
水墨設色紙本
鏡框
一鳴天下白
FUNG Ming Chiu
Ink & Color on Paper
團扇画 270 mm
HK$1,800 each
MC013
2016
A set of many
Framed 490 x 490mm
Available
一鳴天下白
 
馮明釗
水墨設色紙本
鏡框
bottom of page